Όροι Χρήσης

Κυριότητα Περιεχομένου: Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο, ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στον ιστότοπο ανήκει στον ΟEΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο ανήκουν στον ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ, ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστότοπου: Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο ιστότοπο που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στον ιστότοπο..

Αποσυμπίληση: Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του ιστοτόπου ανήκει αποκλειστικά στον ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στον ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ.

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων: Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ενημερωτικό για τους χρήστες και συντάσσεται από ειδικούς επιστήμονες. Ειδικοί που γράφουν επώνυμα άρθρα φέρουν και την ευθύνη των απόψεων ή των θεωρειών τους , και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, και ο ΟΕΚΚ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στον ιστότοπο αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθύνεται ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του ιστότοπου ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και που προέρχονται από τον ΟΕΚΚ Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπου και προέρχονται από τρίτους. Δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστότοπους τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως ο ιστότοπος του ΟΕΚΚ να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τους ιστότοπους ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

«Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας»

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας: Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στον ΟΕΚΚ να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις αρμόδιες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός του ΟΕΚΚ να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών του ΟΕΚΚ για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages) Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ο ΟΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία ς, επιφυλασσόμενος για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

Ευθύνες: Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον ιστότοπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την τιμή και την υπόληψή του ΟΕΚΚ, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και του δίδουν το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων του. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του ιστότοπου, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών: Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχονται προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα που τον αφρούν καθώς και δικαιωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του ιστότοπου για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.»

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Η επίσκεψη στον ιστότοπο του ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩ, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Ανοιχτή ημερίδα γιόγκα
Εγγραφή στο κανάλι ΥοuTube